Strateške karte buke
Prijava
Korisnik: Public

Strateške karte buke


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=133

Jedinstvena oznaka izvora:

0133

Naziv izvora prostornih podataka:

Strateške karte buke

Sažetak izvora:

Strateška karta buke je karta buke namijenjena cjelovitom ocjenjivanju izloženosti stanovništva buci od različitih izvora buke, kao što su cestovni promet, željeznički promet, zračni promet, industrijski pogoni i postrojenja.
Karta buke je prikaz podataka o postojećem ili predviđenom stanju buke uz korištenje indikatora buke, na kojima je naznačeno prekoračenje bilo koje relevantne propisane dopuštene vrijednosti, broj ljudi izloženih određenim razinama buke na određenom području ili broj stambenih jedinica izloženih određenim razinama buke na određenom području.
Za izradu strateških karata buke koriste se indikatri buke:
Lden (indikator buke za dan-večer-noć) kojim se procjenjuje ukupno smetanje bukom;
Lnight (indikator noćne buke) namijenjen za procjenu poremećaja sna.
Navedeni indikatori buke primjenjuju se za procjenu izloženosti stanovništva buci te iznose 55 dB za Lden i 50 dB za Lnight.
Strateške karte buke izrađuju se pomoću računskih metoda proračuna emisije i širenja buke emitiranih od poznatih izvora buke u geografskom prostoru.
U izradu strateških karata buke uključeni su izvori buke cestovnog prometa, željezničkog prometa, zračnog prometa te industrijskih pogona i postrojenja. Buka svake vrste izvora obrađuje se zasebno, te se dobiveni rezultati zbrajaju i objedinjuju u kartu ukupnih razina buke promatranog područja.
Strateška karta buke predstavlja instrument upravljanja bukom okoliša, podloga je za izradu akcijskih planova kojima se propisuju mjere zaštite od buke i aktivnosti s ciljem sprečavanja izloženosti stanovništva prekomjernoj buci i njezinim štetnim učincima, omogućuje učinkovitije prostorno planiranje, planiranje zaštite postojećih prostora od izvora buke te provedbu akustičkog planiranja.


Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp, pdf

Adresa izvora:


Naziv subjekta NIPP-a:

0034 - Ministarstvo zdravstva

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 5 Ljudsko zdravlje i sigurnost
III 7 Sustavi za nadzor okoliša

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

09-06-2015

Upareni izvor:


Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=a6edbea0-b7a8-4ebb-ba16-9c1fc00e105a

Napomena: