WMS - prostorni planovi - Karlovačka županija
Prijava
Korisnik: Public

WMS - prostorni planovi - Karlovačka županija


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=185

Jedinstvena oznaka izvora:

0190

Naziv izvora prostornih podataka:

WMS - prostorni planovi - Karlovačka županija

Sažetak izvora:

Mrežna usluga za prikaz odabranih rasterskih karata prostornih planova županijske i lokalne razine za područje Karlovačke županije (prostorni plan županije, prostorni planovi uređenja gradova i općina). Sve 4 adrese izvora sadrže iste slojeve. Karte dostupne putem WMS-a iz materijala koji dostavljaju JLS i/ili stručni izrađivači za objavu priređuje Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ04_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ04_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ04_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ04_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0002 - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Karlovačka županija

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja

Datum uključivanja izvora u NIPP:

10-03-2016

Upareni izvor:

0012 Prostorni planovi

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=ea672e73-7438-4123-a16a-e80f7ed8d0b8

Napomena: