Registar subjekata NIPP-a jQuery UI Datepicker - Default functionality
Prijava
Korisnik: Public

Registar subjekata NIPP-a

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti

Naziv:Registar subjekata NIPP-a

Sažetak sadržaja:

Pregled osnovnih podataka o subjektima NIPP-a

Ukupan br. važećih subjekata:

37

 

 

ili


Subjekti NIPP-a

Jedinstvena oznaka subjekta Naziv Status
0001 Državna geodetska uprava PDFPrintSubjekti Važeći
0002 Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja PDFPrintSubjekti Važeći
0004 Ministarstvo obrane Republike Hrvatske PDFPrintSubjekti Važeći
0005 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture PDFPrintSubjekti Važeći
0006 Državni zavod za statistiku PDFPrintSubjekti Važeći
0009 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju PDFPrintSubjekti Važeći
0010 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) PDFPrintSubjekti Važeći
0011 Hrvatski geološki institut PDFPrintSubjekti Važeći
0012 Hrvatski hidrografski institut PDFPrintSubjekti Važeći
0013 Grad Zagreb PDFPrintSubjekti Važeći
0014 Grad Knin PDFPrintSubjekti Važeći
0016 Grad Novska PDFPrintSubjekti Važeći
0017 Grad Rijeka PDFPrintSubjekti Važeći
0018 Grad Split PDFPrintSubjekti Važeći
0019 Grad Umag PDFPrintSubjekti Važeći
0020 Državni hidrometeorološki zavod PDFPrintSubjekti Važeći
0021 Ministarstvo kulture PDFPrintSubjekti Važeći
0022 Hrvatske šume d.o.o. PDFPrintSubjekti Važeći
0023 Vodovod Novska d.o.o. PDFPrintSubjekti Važeći
0024 Hrvatske ceste d.o.o. PDFPrintSubjekti Važeći
0025 HŽ Infrastruktura d.o.o. PDFPrintSubjekti Važeći
0026 Hrvatski centar za razminiranje (HCR) PDFPrintSubjekti Važeći
0027 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. PDFPrintSubjekti Važeći
0028 Hrvatske autoceste d.o.o. PDFPrintSubjekti Važeći
0030 Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. PDFPrintSubjekti Važeći
0031 Jadranski naftovod dioničko društvo PDFPrintSubjekti Važeći
0032 Plinacro d.o.o. PDFPrintSubjekti Važeći
0033 Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. PDFPrintSubjekti Važeći
0034 Ministarstvo zdravstva PDFPrintSubjekti Važeći
0035 Podzemno skladište plina d.o.o. PDFPrintSubjekti Važeći
0037 Ministarstvo poljoprivrede PDFPrintSubjekti Važeći
0038 Hrvatske vode PDFPrintSubjekti Važeći
0039 HP-Hrvatska pošta d.d. PDFPrintSubjekti Važeći
0042 HEP Plin d.o.o. PDFPrintSubjekti Važeći
0043 HEP-Toplinarstvo d.o.o. PDFPrintSubjekti Važeći
0044 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike PDFPrintSubjekti Važeći
0046 Ministarstvo unutarnjih poslova PDFPrintSubjekti Važeći