Hrvatski hidrografski institut
Prijava
Korisnik: Public

Hrvatski hidrografski institut


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view.php?id=10

Jedinstvena oznaka subjekta:

0012

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Hrvatski hidrografski institut

OIB subjekta NIPP-a:

51867618130

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

nacionalna

Kontakt podaci subjekta:

Zrinsko-Frankopanska 161,
21000 Split, office@hhi.hr,
tel.: 021 308 803,
http://www.hhi.hr;
kontakt osoba: Goran Strinić, Informatički odjel,
nipp@hhi.hr, tel.: 021 308 825

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/2018),

Zakon o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98, 110/98, 163/03, 71/14)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Hrvatski hidrografski institut javna je ustanova za obavljanje hidrografske djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku.
Zakonom je određeno da Hrvatski hidrografski institut obavlja znanstvenoistraživačke, razvojne i stručne radove vezane uz sigurnost plovidbe Jadranom, hidrografsko-geodetsku izmjeru Jadrana, marinsku geodeziju, projektiranje i izradu pomorskih karata i nautičkih publikacija, oceanološka istraživanja, istraživanje geologije podmorja, te izdavačko-tiskarske poslove.
Sjedište Instituta je u Splitu.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0059 - Elektronička navigacijska pomorska karta (ENC)
0060 - Digitalna pomorska karta
0061 - Digitalni hidrografski izvornik
0062 - Digitalni navigacijski priručnik
0063 - Obala i morske granice
0064 - Morske mijene i morske struje
0065 - Geologija podmorja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 4 Upravne jedinice
I 7 Prometne mreže
I 8 Hidrografija
II 1 Visine
II 4 Geologija
III 15 Oceanografsko-geografska obilježja

Datum postanka subjektom NIPP-a:

18-05-2013


Napomena: