Općina Semeljci
Prijava
Korisnik: Public

Općina Semeljci


XMLPrintSubjekti PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view.php?id=102

Jedinstvena oznaka subjekta:

0097

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Semeljci

OIB subjekta NIPP-a:

41900631748

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Kolodvorska 2
31402 Semeljci
+385 31 856 310
+385 31 856 197
opcina.semeljci@os.t-com.hr
www.semeljci.hr

Grga Lončarević
nacelnik@semeljci.hr
098 342 825

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Semeljci je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Osječko-baranjskoj županiji. Općina Semeljci je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0560 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Semeljci

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

30-07-2020


Napomena: