Grad Novska
Prijava
Korisnik: Public

Grad Novska


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view.php?id=14

Jedinstvena oznaka subjekta:

0016

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Novska

OIB subjekta NIPP-a:

09112913581

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg dr. Franje Tuđmana 2,
44330 Novska,
novska@novska.hr,
tel.: 044 691 505,
http://www.novska.hr,
Eva Đurić,
eva.djuric@novska.hr
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno planiranje

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/2018),

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Novska je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Sisačko-moslavačkoj županiji. Grad Novska je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0078 - Popis i pregled nerazvrstanih cesta na području Grada Novske

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže

Datum postanka subjektom NIPP-a:

18-05-2013


Napomena: