Grad Rijeka
Prijava
Korisnik: Public

Grad Rijeka


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view.php?id=15

Jedinstvena oznaka subjekta:

0017

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Rijeka

OIB subjekta NIPP-a:

54382731928

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Korzo 16,
51000 Rijeka,
tel.: 051 209 450,
http://www.rijeka.hr,
Srđan Škunca,
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem,
srdjan.skunca@rijeka.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/2013, 52/2018),

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 152/08,124/10, 56/13, 121/16, 112/2018)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Rijeka najveća je hrvatska luka, treći po veličini grad u Hrvatskoj te administrativno središte Primorsko-goranske županije.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0079 - Adrese Grada Rijeke
0183 - Prostorno planska dokumentacija

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 5 Adrese
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

18-05-2013


Napomena: