Općina Pirovac
Prijava
Korisnik: Public

Općina Pirovac

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0095

Jedinstvena oznaka subjekta:

0095

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Pirovac

OIB subjekta NIPP-a:

87230563759

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Zagrebačka 23
22213 Pirovac
info@pirovac.hr
022/467-423
022/466-086
www.pirovac.hr

Slavica Zanze Turčinov
slavica.zt@pirovac.hr
098 982 3043

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/2013, 52/18, 50/20)
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Pirovac je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Šibensko-kninskoj županiji. Općina Pirovac je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0558 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Pirovac

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

30-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a