Općina Lokvičići
Prijava
Korisnik: Public

Općina Lokvičići

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0096

Jedinstvena oznaka subjekta:

0096

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Lokvičići

OIB subjekta NIPP-a:

79516569824

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Krista Kralja 1, Lokvičići
21263 Krivodol
www.lokvicici.hr
021/853-700

Anamarija Budimlić
opcina.lokvicici@gmail.com
021/853 -700

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Službeni glasnik Općine Lokvičići br. (02/07,03/13).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Lokvičići je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Općina Lokvičići je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0559 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Lokvičići

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

30-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a