Grad Garešnica
Prijava
Korisnik: Public

Grad Garešnica

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0100

Jedinstvena oznaka subjekta:

0100

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Garešnica

OIB subjekta NIPP-a:

58382750026

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Vladimira Nazora 20A
43280 Garešnica

Josip Bilandžija
ured-gradonacelnika@garesnica.hr
043/ 675-930
043/531-568
www.garesnica.eu

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Garešnica je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Grad Garešnica je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0563 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Garešnica
0868 - Urbanistički plan uređenja grada - Grad Garešnica
0869 - Detaljni plan uređenja grada - Grad Garešnica

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

30-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a