Grad Glina
Prijava
Korisnik: Public

Grad Glina

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0102

Jedinstvena oznaka subjekta:

0102

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Glina

OIB subjekta NIPP-a:

79799761840

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg bana Josipa Jelačića 2
44400 Glina
gradonacelnik@grad-glina.hr
044/551-600
www.grad-glina.hr

Ivan Hrkovac
ivan.hrkovac@grad-glina.hr
098 480 3173
044/551-619

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Glina je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Sisačko-moslovačkoj županiji. Grad Glina je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0808 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Glina
0809 - Urbanistički plan uređenja grada - Grad Glina
0810 - Nerazvrstane ceste Grada Gline
0811 - Javne zelene površine Grada Gline
0812 - Javna rasvjeta Grada Glina
0813 - Građevine i uređaji javne namjene Grada Gline
0814 - Groblja Grada Gline

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

30-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a