Grad Pakrac
Prijava
Korisnik: Public

Grad Pakrac

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0103

Jedinstvena oznaka subjekta:

0103

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Pakrac

OIB subjekta NIPP-a:

79689915301

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg bana Josipa Jelačića
18 34 550 Pakrac
grad@pakrac.hr
034 411 080
034 411 081
www.pakrac.hr

Tomislav Petrač
tomislav.petrac@pakrac.hr
098 519 897

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Službeni glasnik Grada Pakraca: br. 4/09., 1/13., 6/13.,3/15., i 1/18.).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Pakrac je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Požeško-slavonskoj županiji. Grad Pakrac je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0565 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Pakrac

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

30-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a