Grad Pakrac
Prijava
Korisnik: Public

Grad Pakrac

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0103

Jedinstvena oznaka subjekta:

0103

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Pakrac

OIB subjekta NIPP-a:

79689915301

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg bana Josipa Jelačića 18
34 550 Pakrac
grad@pakrac.hr
034 411 080
034 411 081
www.pakrac.hr

Saša Lapaš
sasa.lapas@pakrac.hr
Odsjek za komunalne djelatnosti
034 411 080
099 5612 913

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Službeni glasnik Grada Pakraca: br. 4/09., 1/13., 6/13.,3/15., i 1/18.).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Pakrac je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Požeško-slavonskoj županiji. Grad Pakrac je samostalan u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog
djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo
nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Grada Pakraca. Grad Pakrac je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.
Grad Pakrac obuhvaća područja 43 naselja i to: Badljevina, Barica, Batinjani, Bjelajci, Branešci, Brusnik, Bučje, Cicvare, Cikote, Dereza, Donja Obrijež, Donja Šumetlica, Donji Grahovljani, Dragović, Glavica, Gornja Obrijež, Gornja Šumetlica, Gornji Grahovljani, Jakovci, Kapetanovo Polje, Koturić, Kraguj, Kričke, Kusonje, Lipovac, Mali Banovac, Mali Budići, Novi Majur, Omanovac, Ožegovci, Pakrac, Ploštine, Popovci, Prekopakra, Prgomelje, Rogulje, Srednji Grahovljani, Stari Majur, Španovica, Tisovac, Toranj, Veliki Banovac i Veliki Budići.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0565 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Pakrac

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

30-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a