Općina Hrvatska Dubica
Prijava
Korisnik: Public

Općina Hrvatska Dubica

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0105

Jedinstvena oznaka subjekta:

0105

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Hrvatska Dubica

OIB subjekta NIPP-a:

01129249076

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Vjekoslava Venka 4
Hrvatska Dubica
www.hrvatska-dubica.hr
044 855 002
044 855 002

Josipa Cvitanović
drustvene-djelatnosti@hrvatska-dubica.hr


Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o cestama („Narodne novine“, broj: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj: 8/18, 110/18 i 32/20).Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Hrvatska Dubica je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Sisačko-moslavačkoj županiji. Općina Hrvatska Dubica je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0569 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Hrvatska Dubica

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

30-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a