Općina Šenkovec
Prijava
Korisnik: Public

Općina Šenkovec

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0106

Jedinstvena oznaka subjekta:

0106

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Šenkovec

OIB subjekta NIPP-a:

45676923356

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Josipa Bedekovića 11, Šenkovec
40000 Čakovec
040 343 250
040 343 750
www.senkovec.hr

Nino Hren
opcina@senkovec.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Šenkovec je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Međimurskoj županiji. Općina Šenkovec je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0574 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Šenkovec
0575 - Urbanistički planovi uređenja općine - Općina Šenkovec

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

31-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a