Općina Lovreć
Prijava
Korisnik: Public

Općina Lovreć

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0112

Jedinstvena oznaka subjekta:

0112

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Lovreć

OIB subjekta NIPP-a:

28205009024

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Doktora Franje Tuđmana 7
21 257 Lovreć
opcina@lovrec.hr
021/723-001
021/723-002
www.lovrec.hr

Mislav Karoglan
099 333 9708

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Lovreć je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Općina Lovreć je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0577 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Lovreć

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

03-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a