Općina Sveti Križ Začretje
Prijava
Korisnik: Public

Općina Sveti Križ Začretje

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0114

Jedinstvena oznaka subjekta:

0114

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Sveti Križ Začretje

OIB subjekta NIPP-a:

18648820219

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg hrvatske kraljice Jelene 1
Sveti Križ Začretje
049/227-764

Maja Jerneić Piljek
info@sveti-kriz-zacretje.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Sveti Križ Začretje je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Krapinsko-zagorskoj županiji. Općina Sveti Križ Začretje je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0625 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Sveti Križ Začretje
1133 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Sveti Križ Začretje - WMS

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

03-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a