Općina Farkaševac
Prijava
Korisnik: Public

Općina Farkaševac

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0119

Jedinstvena oznaka subjekta:

0119

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Farkaševac

OIB subjekta NIPP-a:

13211120182

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Farkaševac 43
10344 Farkaševac
opcina.farkasevac@zg.t-com.hr
01/2727-003
01/2727-272
www.opcina-farkasevac.hr

Jadranka Đurasek
opcina.farkasevac@zg.t-com.hr
091/2727-927

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Farkaševac je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Zagrebačkoj županiji. Općina Farkaševac je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0590 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Farkaševac

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

04-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a