Općina Karlobag
Prijava
Korisnik: Public

Općina Karlobag

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0122

Jedinstvena oznaka subjekta:

0122

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Karlobag

OIB subjekta NIPP-a:

24872552514

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg dr. Franje Tuđmana 2
53288 Karlobag
opcina.karlobag@gs.t-com.hr
053 694 460
053 694 470

Ivan Rusan
ivan.rusan@protonmail.com
053 694 468

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18 i 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Karlobag je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Ličko-senjskoj županiji. Općina Karlobag je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0597 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Karlobag

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

04-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a