Grad Pregrada
Prijava
Korisnik: Public

Grad Pregrada

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0125

Jedinstvena oznaka subjekta:

0125

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Pregrada

OIB subjekta NIPP-a:

01467072751

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Josipa Karla Tuškana br. 2
49218 Pregrada
grad@pregrada.hr
049 376 052
049 376 132
www.pregrada.hr

Krunoslav Golub
krunoslav.golub@pregrada.hr
091 602 0602

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Službeni glasnik KZŽ, br. 18/15 i 43/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Pregrada je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Krapinsko-zagorskoj županiji. Grad Pregrada je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0594 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Pregrada

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

04-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a