Općina Veliki Grđevac
Prijava
Korisnik: Public

Općina Veliki Grđevac

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0127

Jedinstvena oznaka subjekta:

0127

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Veliki Grđevac

OIB subjekta NIPP-a:

17144240786

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg Mate Lovraka 3
43270 Veliki Grđevac
opcina-veliki-grdjevac@bj.t-com.hr
043/461-666
043/443-147
www.veliki-grdjevac.hr

Igor Đurek
procelnik@veliki-grdjevac.t-com.hr
099 7096 282

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Veliki Grđevac je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Općina Veliki Grđevac je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0598 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Veliki Grđevac

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

04-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a