Općina Pisarovina
Prijava
Korisnik: Public

Općina Pisarovina

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0133

Jedinstvena oznaka subjekta:

0133

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Pisarovina

OIB subjekta NIPP-a:

36826343679

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg hrvatskih velikana 1
10451 Pisarovina
opcina-pisarovina@zg.t-com.hr
01/6291197
www.pisarovina.hr

Tomo Kovačić
nacelnik@pisarovina.hr
098 331910

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Pisarovina je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Zagrebačkoj županiji. Općina Pisarovina je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0609 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Pisarovina
0610 - Urbanistički plan uređenja općine - Općina Pisarovina

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

06-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a