Općina Donja Dubrava
Prijava
Korisnik: Public

Općina Donja Dubrava

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0134

Jedinstvena oznaka subjekta:

0134

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Donja Dubrava

OIB subjekta NIPP-a:

63140387407

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg republike 13
40328 Donja Dubrava
opcina@donjadubrava.hr
040 688 919
www.donjadubrava.hr

Ivan Štefić
opcina@donjadubrava.hr
091 585 8280
Monika Žinić
referent@donjadubrava.hr
099 409 9475

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o nacionalnoj infrastrukturi (NN 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Donja Dubrava je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Međimurskoj županiji. Općina Donja Dubrava je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0611 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Donja Dubrava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

06-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a