Općina Veliko Trgovišće
Prijava
Korisnik: Public

Općina Veliko Trgovišće

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0135

Jedinstvena oznaka subjekta:

0135

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Veliko Trgovišće

OIB subjekta NIPP-a:

48320630286

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2
49214 Veliko Trgovišće
info@veliko-trgovisce.hr
049/236-424
www.veliko-trgovisce.hr

Štefanija Benko
procelnik@veliko-trgovisce.hr
049/315-187

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.),
Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka ( NN 56/13., 52/18.,50/20).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Veliko Trgovišće je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Krapinsko-zagorskoj županiji. Općina Veliko Trgovišće je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0612 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Veliko Trgovišće

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

06-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a