Općina Tovarnik
Prijava
Korisnik: Public

Općina Tovarnik

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0136

Jedinstvena oznaka subjekta:

0136

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Tovarnik

OIB subjekta NIPP-a:

38906942564

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

A. G.Matoša 2
32249 Tovarnik
032/524-023
www.opcina-tovarnik.hr
pisarnica@opcina-tovarnik.hr

Anđelko Dobročinac
nacelnik@opcina-tovarnik.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Tovarnik je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Općina Tovarnik je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0613 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Tovarnik

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

06-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a