Općina Kula Norinska
Prijava
Korisnik: Public

Općina Kula Norinska

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0138

Jedinstvena oznaka subjekta:

0138

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Kula Norinska

OIB subjekta NIPP-a:

79342262159

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Rujnička 1
20341 Kula Norinska
020/693-527
020/693-349
www.kulanorinska.hr

Sanja Vučković
kula.norinska@du.t-com.hr
knorinska@gmail.com
098 914 0263

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Neretvanski glasnik (br:07/06).
Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije( br:09/10,14/13, 03/16).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Kula Norinska je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Općina Kula Norinska je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0615 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Kula Norinska

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

06-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a