Općina Berek
Prijava
Korisnik: Public

Općina Berek

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0147

Jedinstvena oznaka subjekta:

0147

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Berek

OIB subjekta NIPP-a:

43345188266

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Berek 77
43232 Berek
tel: 043/548-017

Ivana Cindrić
opcina@berek.hr
https://www.berek.hr/

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13., 52/18. I 50/20.),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Berek je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Općina Berek je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0627 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Berek

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

10-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a