Općina Magadenovac
Prijava
Korisnik: Public

Općina Magadenovac

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0155

Jedinstvena oznaka subjekta:

0155

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Magadenovac

OIB subjekta NIPP-a:

47221079851

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Školska 1
31 542 Magadenovac
opcina.magadenovac@os.t-com.hr
031/647-165
031/647-123
www.magadenovac.hr

Jasna Živković
opcina.magadenovac.jasna@gmail.com
031/647-165

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/213, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Magadenovac je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Osječko-baranjskoj županiji. Općina Magadenovac je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0629 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Magadenovac
1584 - Evidencija nerazvrstanih cesta na području Općine Magadenovac
1585 - Evidencija javnih parkirališta na području Općine Magadenovac
1586 - Evidencija javnih površina i javnih zelenih površina na području Općine Magadenovac
1587 - Evidencija groblja na području Općine Magadenovac

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

10-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a