Općina Lanišće
Prijava
Korisnik: Public

Općina Lanišće

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0159

Jedinstvena oznaka subjekta:

0159

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Lanišće

OIB subjekta NIPP-a:

15350077714

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Lanišće 2
52420 Lanišće
opcina@lanisce.hr
052/661-060
www.opcinalanisce.com

Roberta Medica
opcina@lanisce.hr
099 2106137

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Lanišće je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Istarskoj županiji. Općina Lanišće je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0632 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Lanišće

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

10-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a