Općina Desinić
Prijava
Korisnik: Public

Općina Desinić

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0160

Jedinstvena oznaka subjekta:

0160

Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Desinić

OIB subjekta NIPP-a:

67465231566

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg svetog Jurja 7
49216 Desinić
049/343-146
049/ 300-610
www.desinic.hr

Lidija Paš
opcina@desinic.hr
049/343-146

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),
Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (3/2016).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Desinić je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Krapinsko-zagorskoj županiji. Općina Desinić je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0675 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Desinić
0676 - Nerazvrstane ceste Općine Desinić

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

10-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a