Grad Umag
Prijava
Korisnik: Public

Grad Umag

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0019

Jedinstvena oznaka subjekta:

0019

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Umag

OIB subjekta NIPP-a:

84097228497

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
Trg slobode 7,
52470 Umag,
tel. 052 702 939,
http://www.umag.hr,
Martina Bencich,
martina.bencich@umag.hr,
Flavio Višković,
flavio.viskovic@umag.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/2013, 52/2018, 50/2020),

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14),

Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Umaga ("Službene novine Grada Umaga", br 14/09, 8/11, 14/13),

Odluka o određivanju imena ulica i trgova na području Grada Umaga ("Službene novine Grada Umaga", br. 8/08, 10/12).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Umag je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Istarskoj županiji.
Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na prostorno i urbanističko planiranje, praćenje stanja u prostoru i vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja te izradu pripadajućih akata, pripremu te praćenje izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja, izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja, provedbu urbane komasacije, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, zaštitu zraka i voda, zaštitu kulturnih dobara, geodetske poslove (osnivanje i vođenje katastra vodova, osnivanje i vođenje izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva i određivanje kućnih brojeva), praćenje mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata u suradnji s drugim upravnim tijelima Grada, obavlja i druge srodne poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0084 - Evidencija ulica i trgova Grada Umaga
0085 - Evidencija nerazvrstanih cesta Grada Umaga

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 5 Adrese
I 7 Prometne mreže

Datum postanka subjektom NIPP-a:

18-05-2013


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a