Općina Legrad
Prijava
Korisnik: Public

Općina Legrad

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0165

Jedinstvena oznaka subjekta:

0165

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Legrad

OIB subjekta NIPP-a:

95039920703

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg svetog Trojstva 52a
48317 Legrad
opcina-legrad@kc.t-com.hr
048/835-051
048/835-455
www.opcinalegrad.hr

Vesnica Cvetnić
vesnicacvetnic@opcinalegrad.hr
099 2486 181

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Službeni glasnik koprivničko - križevačke županije (br: 11/07, 18/14, 19/19, 2/20).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Legrad je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Koprivničko-križevačkoj županiji. Općina Legrad je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0640 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Legrad

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

11-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a