Općina Sutivan
Prijava
Korisnik: Public

Općina Sutivan

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0167

Jedinstvena oznaka subjekta:

0167

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Sutivan

OIB subjekta NIPP-a:

14934088349

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg Dr. Franje Tuđmana 1
21403 Sutivan
021/717-508
www.sutivan.hr

Martina Burčul
procelnica@sutivan.hr
095 371-1133

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Sutivan je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Općina Sutivan je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0642 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Sutivan

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

11-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a