Općina Radoboj
Prijava
Korisnik: Public

Općina Radoboj

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0169

Jedinstvena oznaka subjekta:

0169

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Radoboj

OIB subjekta NIPP-a:

25976958441

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Radoboj 8
49 232 Radoboj
049/349 -109
049/349-110
049/ 350-112
opcina@radoboj.hr
www.radoboj.hr

Marija Pernjek
marija.pernjek@radoboj.hrOsnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/13, 52/18 i 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Radoboj je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Krapinsko-zagorskoj županiji. Općina Radoboj je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0646 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Radoboj

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

11-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a