Općina Primorski Dolac
Prijava
Korisnik: Public

Općina Primorski Dolac

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0171

Jedinstvena oznaka subjekta:

0171

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Primorski Dolac

OIB subjekta NIPP-a:

90811277065

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Primorski Dolac 2
21227 Primorski Dolac
info@primorskidolac.hr
021/899-445
www.primorskidolac.hr

Diana Knez
info@primorskidolac.hr
021 796598

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Primorski Dolac je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Općina Primorski Dolac je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0650 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Primorski Dolac

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

11-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a