Grad Trilj
Prijava
Korisnik: Public

Grad Trilj

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0175

Jedinstvena oznaka subjekta:

0175

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Trilj

OIB subjekta NIPP-a:

91648398574

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Poljičke republike 15
21240 Trilj
grad-trilj@st.t-com.hr
021/831-135
021/831-198
www.trilj.hr

Marko Varvodić
marko.varvodic@trilj.hr
095 903 1067

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Trilj je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Grad Trilj je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0655 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Trilj

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

11-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a