Općina Kneževi Vinogradi
Prijava
Korisnik: Public

Općina Kneževi Vinogradi

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0177

Jedinstvena oznaka subjekta:

0177

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Kneževi Vinogradi

OIB subjekta NIPP-a:

35938293122

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Hrvatske Republike 3
31309 Kneževi Vinogradi
opcina@knezevi-vinogradi.hr
031 730 938
031 732 106
www.knezevi-vinogradi.hr

Čila Todorović
cila.todorovic@knezevi-vinogradi.hr
031730-252

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (N.N. 56/2013,52/18,50/20),
Zakon o prostornom uređenju (N.N. 153/13,65/17,114/18,39/19,98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Kneževi Vinogradi je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Osječko-baranjskoj županiji. Općina Kneževi Vinogradi je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0657 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Kneževi Vinogradi

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

11-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a