Grad Komiža
Prijava
Korisnik: Public

Grad Komiža

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0180

Jedinstvena oznaka subjekta:

0180

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Komiža

OIB subjekta NIPP-a:

52006191628

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Hrvatskih mučenika 17
21485 Komiža
poslovnitajnik@komiza.hr
021/713-644
021/713-019
www.komiza.hr

Ante Jurić
procelnik@komiza.hr
092 118 2591

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Službeni glasnik Grada Komiže (br: 10/06, 2/08 -ispravak greške, 2/15, 1/17 -ispravak greške, 4/19 -pročišćeni tekst).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Komiža je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Grad Komiža je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0660 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Komiža

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

12-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a