Općina Dragalić
Prijava
Korisnik: Public

Općina Dragalić

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0184

Jedinstvena oznaka subjekta:

0184

Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Dragalić

OIB subjekta NIPP-a:

19465604393

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg Sv. Ivana Krstitelja 2
35428 Dragalić
035 376 236
035 376 237
info.dragalic@gmail.com

Marija Bilačić

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13., 52/18. I 50/20.),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Dragalić je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Brodsko-posavskoj županiji. Općina Dragalić je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0665 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Dragalić

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

12-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a