Općina Visoko
Prijava
Korisnik: Public

Općina Visoko

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0189

Jedinstvena oznaka subjekta:

0189

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Visoko

OIB subjekta NIPP-a:

91710475046

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Visoko 20
42 224 Visoko
opcina.visoko@vz.htnet.hr
042/628-299
042/628-144
www.visoko.hr

Jasmina Ceglec
opcina.visoko@vz.htnet.hr
099/284-2379

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Službeni vjesnik Varaždinske županije (broj 10/03, 27/08, 31/10, 42/10).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Visoko je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u varaždinskoj županiji. Općina Visoko je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0673 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Visoko

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

13-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a