Općina Slavonski Šamac
Prijava
Korisnik: Public

Općina Slavonski Šamac

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0190

Jedinstvena oznaka subjekta:

0190

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Slavonski Šamac

OIB subjekta NIPP-a:

99375444553

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Kralja Zvonimira 63
35220 Slavonski Šamac
035/473-349
091/473 5000
035/473-349
www.slavonski-samac.hr

Ana Martić
opcina-sl.samac@sb.t-com.hr
091 473 5000


Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20);
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Slavonski Šamac je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Brodsko-posavskoj županiji. Općina Slavonski Šamac je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0674 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Slavonski Šamac

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

13-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a