Općina Stari Mikanovci
Prijava
Korisnik: Public

Općina Stari Mikanovci

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0194

Jedinstvena oznaka subjekta:

0194

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Stari Mikanovci

OIB subjekta NIPP-a:

27898322224

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Školska 1
32284 Stari Mikanovci
opcina.stari.mikanovci@gmail.com
032/210-349
032/210-277
www.mikanovci.hr

Danijela Ljubas
099 525 7540

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Službeni vjesnik Vukovarsko - srijemske županije (br. 7/05, 7/08, 9/15 i 11/15 - pročišćeni elaborat).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Stari Mikanovci je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Općina Stari Mikanovci je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0684 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Stari Mikanovci

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

18-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a