Grad Obrovac
Prijava
Korisnik: Public

Grad Obrovac

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0196

Jedinstvena oznaka subjekta:

0196

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Obrovac

OIB subjekta NIPP-a:

65496793357

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg dr. Franje Tuđmana 1
23450 Obrovac
info@obrovac.hr
023/689-056
023/689-054
www.obrovac.hr

Ingrid Prelas
ingrid.prelas@obrovac.hr
091 1689-056

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Obrovac je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Zadarskoj županiji. Grad Obrovac je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0688 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Obrovac

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

20-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a