Općina Barban
Prijava
Korisnik: Public

Općina Barban

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0201

Jedinstvena oznaka subjekta:

0201

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Barban

OIB subjekta NIPP-a:

98875297738

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Barban 69
52207 Barban
info@barban.hr
052/567-635
052/567-606
www.barban.hr

Doris Pužar
doris@barban.hr
opcina-barban@pu.t-com.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o prostornom uređenju
(NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18,50/20),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),
Službene novine Općine Barban (br.9/14, 12/18, 13/18, 19/18 i 38/18).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Barban je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Istarskoj županiji. Općina Barban je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0724 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Barban
0725 - Urbanistički plan uređenja općine - Općina Barban
0726 - Nerazvrstane ceste Općine Barban

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

25-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a