Općina Brodski Stupnik
Prijava
Korisnik: Public

Općina Brodski Stupnik

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0204

Jedinstvena oznaka subjekta:

0204

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Brodski Stupnik

OIB subjekta NIPP-a:

92052545477

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Stjepana Radića 117
35253 Brodski Stupnik
opcina-brodski.stupnik@sb.t-com.hr
035/427-137
035/427-137
www.brodski-stupnik.hr

Ivana Poje
opcina-brodski.stupnik@sb.t-com.hr
035/427-137
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Brodski Stupnik je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Brodsko-posavskoj županiji. Općina Brodski Stupnik je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0701 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Brodski Stupnik
0702 - Nerazvrstane ceste Općine Brodski Stupnik

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

26-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a