Općina Pribislavec
Prijava
Korisnik: Public

Općina Pribislavec

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0208

Jedinstvena oznaka subjekta:

0208

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Pribislavec

OIB subjekta NIPP-a:

73507516777

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Braće Radića 47
40000 Pribislavec
040/360-211
www.pribislavec.hr

Ivica Špikić
procelnik@pribislavec.hr
091 3232 331

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Pribislavec je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Međimurskoj županiji. Općina Pribislavec je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0704 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Pribislavec
0707 - Nerazvrstane ceste Općine Pribislavec

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

27-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a