Grad Đakovo
Prijava
Korisnik: Public

Grad Đakovo

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0223

Jedinstvena oznaka subjekta:

0223

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Đakovo

OIB subjekta NIPP-a:

23632093169

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg dr. F. Tuđamana 4
31400 Đakovo
info@djakovo.hr
031/840-444, 442
www.djakovo.hr

Branka Alt-Higeli
branka.alt.higeli@djakovo.hr
031/840-442

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN br. 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Đakovo je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Osječko-baranjskoj županiji. Grad Đakovo je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0730 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Đakovo
0731 - Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Đakovo

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

04-09-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a