Općina Tisno
Prijava
Korisnik: Public

Općina Tisno

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0224

Jedinstvena oznaka subjekta:

0224

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Tisno

OIB subjekta NIPP-a:

00699288369

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Uska ulica 1
22240 Tisno
opcina@tisno.hr
022/439-262
www.tisno.hr

Marijana Šimić
marijana.simic@tisno.hr
098 52 33 33

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Tisno je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Šibensko-kninskoj županiji. Općina Tisno je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0732 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Tisno
0733 - Urbanistički planovi uređenja općine - Općina Tisno
0734 - Evidencija komunalne infrastrukture Općine Tisno

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

07-09-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a