Grad Vodice
Prijava
Korisnik: Public

Grad Vodice

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0225

Jedinstvena oznaka subjekta:

0225

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Vodice

OIB subjekta NIPP-a:

74633363090

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Ive Čače 8
22211 Vodice
gradonacelnik@grad-vodice.hr
022/444-900
www.grad-vodice.hr

Ivan Meštrov
ivan.mestrov@grad-vodice.hr
095 58 25 185

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Vodice je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Šibensko-kninskoj županiji. Grad Vodice je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0735 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Vodice
0736 - Nerazvrstane ceste Grada Vodice
0737 - Urbanistički plan uređenja grada - Grad Vodice
0739 - Javna rasvjeta na području Grada Vodica
1129 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Vodice -WMS
1130 - Urbanistički plan uređenja grada - Grad Vodice - WMS
1131 - Nerazvrstane ceste Grada Vodice - WMS
1132 - Javna rasvjeta na području Grada Vodica - WMS

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

07-09-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a