Općina Polača
Prijava
Korisnik: Public

Općina Polača


XMLPrintSubjekti PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view.php?id=238

Jedinstvena oznaka subjekta:

0230

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Polača

OIB subjekta NIPP-a:

48200439807

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Polača 231/A
23423 Polača
opcina-polaca@zd.t-com.hr
023/662-001, 662-246
www.opcina-polaca.hr

Tomislav Prtenjača
opcina-polaca@zd.t-com.hr
095/662-0001

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Polača je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Zadarskoj županiji. Općina Polača je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0747 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Polača

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

10-09-2020


Napomena: