Grad Trogir
Prijava
Korisnik: Public

Grad Trogir

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0231

Jedinstvena oznaka subjekta:

0231

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Trogir

OIB subjekta NIPP-a:

84400309496

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg Ivana Pavla II I/II
Put Mulina 2a, Trogir
branka.frankic@trogir.hr
021/800-401
www.trogir.hr

Branka Frankić
branka.frankic@trogir.hr
091/2800428

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Trogir je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Grad Trogir je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

1551 - Komunalna infrastruktura Grada Trogira

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

10-09-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a